Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Croeso i ddosbarth Ywen!

 


Mr Turner yw ein hathro eleni. Mae Miss Broderick yn ein helpu ni hefyd. 29 o blant bywiog a gweithgar sydd yn ein dosbarth ni.

 

Rydym yn edrych ymlaen at drafod, darllen ac ysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg eleni ac rydym hefyd yn edrych ymlaen at ddatblygu ein sgiliau mathemateg. Fe gawn gyfle i fwynhau amryw o wersi eraill fel gwyddoniaeth, dylunio a thechnoleg, ac addysg grefyddol i enwi ond rhai!


Ein thema'r tymor hwn yw 'Oes y Tuduriaid'. Byddwn yn dysgu am hanes y cyfnod ac am deulu'r Tuduriaid. Cawn hefyd gyfle i edrych ar hanes Cymru yn ystod y cyfnod. 

 

Pwysig!

  • Mae ein gwersi addysg gorfforol ar ddydd Mawrth ac ar ddydd Gwener. Mae’n bwysig fod gennych chi’r wisg addas (Cofiwch am y glaw!).
  • Bydd bagiau glas yn cael dosbarthu ar ddydd Iau gyda sillafu/tablau, llyfr a chofnod darllen a rhaid eu dychwelyd i’r ysgol erbyn y dydd Llun canlynol.
  • Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar gychwyn pob hanner tymor fel prosiect i'w gwblhau erbyn diwedd yr hanner tymor. 
  • Bydd ein prawf sillafu / tablau ar fore dydd Llun.
  • Mae angen i bob disgybl ddod â photel ddŵr i'r ysgol er mwyn sicrhau eu bod yn yfed digon i gadw’n hydrad ac yn iach. Does dim llaeth a ffrwyth ar gael i’r Adran Iau, ond mae croeso i chi ddod â darn o ffrwyth eich hunan i fwyta amser egwyl y bore.

 

Diolch,

Mr Turner

 

Dilynwch ni ar ein tudalen Trydar!

@MrTTurner1

 

 

Welcome!

 

Mr Turner is our teacher this year. We are also lucky to have Miss Broderick's help in the classroom.There are 29 pupils in our class.

 

We look forward to discussing, reading and writing in our Welsh and English lessons this year as well as developing our Maths skills. We will have the oportunity to enjoy various other subjects such as science, design and technology and religious studies to name but a few!

 

Our theme for this half term is 'The Tudor Era'. We are looking forward to researching about the history of the periond, learning about the Tudor family and learning about the history of Wales during this period.

 

Important!

  • Our PE lessons are on a Tuesday and Friday. Remember to bring your kit and appropriate footwear – in case of rain!
  • Blue bags will be taken home every Thursday containing spelling/times tables, reading books and a reading record. These must be returned the following Monday. 
  • Homework is given out at the start of each half term as a project to be completed by the end of each half term. 
  • On Mondays we have our spelling / times-tables test.
  • Everyone will need to bring a water bottle to class to ensure that we drink plenty of water during the day. Fruit and milk is not available in the Junior Department, but we also encourage you to bring a piece of fruit to school daily to eat during morning play on the yard.

 

Thank-you,

Mr Turner

 

Follow us on our Twitter page!

@MrTTurner1

 

 

Top