Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Croeso i ddosbarth Ywen!

 


Mr Price yw ein hathro eleni. Mae Miss Broderick yn ein helpu ni hefyd. 28 o blant bywiog a gweithgar sydd yn ein dosbarth ni.

 

Rydym yn edrych ymlaen at drafod, darllen ac ysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg eleni a hefyd rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu ein sgiliau mathemateg. Rydym hefyd yn mwynhau amryw o wersi eraill fel gwyddoniaeth, dylunio a thechnoleg, ac addysg grefyddol i enwi ond rhai!


Ein thema'r hanner tymor hwn yw 'Yr Ail Ryfel Byd'. Byddwn yn dysgu am hanes y rhyfel a'r effaith cafwyd. 

 

Pwysig!

  • Mae ein gwersi addysg gorfforol ar ddydd Mawrth ac ar ddydd Gwener. Mae’n bwysig fod gennych chi’r wisg addas (Cofiwch am y glaw!).
  • Bydd bagiau glas yn cael ei roi i fynd adref ar ddydd Iau gyda sillafu/tablau, llyfr a chofnod darllen a rhaid ei ddychwelyd i’r ysgol erbyn y dydd Llun canlynol.
  • Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar gychwyn yr hanner tymor fel prosiect i'w cwblhau erbyn diwedd yr hanner tymor. 
  • Bydd ein prawf sillafu / tablau ar y dydd Llun hefyd.
  • Mae potel ddŵr gan bawb yn y dosbarth er mwyn sicrhau ein bod yn yfed digon i gadw’n hydrad ac yn iach. Does dim llaeth a ffrwyth ar gael i’r Adran Iau, ond mae croeso i chi ddod â darn o ffrwyth eich hunan i fwyta amser egwyl y bore.

 

Diolch,

Mr Price

 

Dilynwch ni ar ein tudalen Trydar!

@MrMPrice1

 

 

Welcome!

 

Mr Price is our teacher this year. We are also lucky to have Miss Broderick's help in the classroom.There are 28 pupils in our class.

 

We look forward to discussing, reading and writing in our Welsh and English lessons this year as well as developing our Maths skills. We enjoy our other various subjects such as science, design and technology and religious studies to name but a few!

 

Our theme for this half term is ''World War 2''. We are very much looking forward to researching about the history of the war and it's effect on the world. 

 

Important!

  • Our PE lessons are on a Tuesday and Friday. Remember to bring your kit and appropriate footwear – in case of rain!
  • Blue bags are given out on Thursdays which will contain spelling/times tables, reading books and reading record and must be returned by the following Monday. 
  • Homework is given out at the start of each half term as a project and to be completed by the end of each half term. 
  • On Mondays we have our spelling / times-tables test.
  • Everyone in the class has a water bottle of water to ensure that we drink plenty of water during the day. Fruit and milk is not available in the Junior Department, but we also encourage you to bring a piece of fruit to school daily to eat during morning play on the yard.

 

Thank-you,

Mr Price

 

Follow us on our Twitter page!

@MrMPrice1

 

PurpleMash - 

http://www.purplemash.com/bromorgannwg

Cyflwyniad Noson Agored

Trosolwg thema Yr Ail Ryfel Byd

Top