Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Croeso i ddosbarth Onnen!

 

Mr Davies yw ein hathro eleni. Mae Miss Broderick  yn ein helpu ni hefyd ar fore dydd Llun a ddydd Mawrth. Mae Miss Williams yn ein dysgu ar drynhawn dydd Llun. 30 o blant bywiog a gweithgar sydd yn ein dosbarth ni. 

 

Gan ein bod ym Mlwyddyn 3, bydd pwnc newydd ar yr amserlen – Saesneg! Rydym yn edrych ymlaen at drafod, darllen ac ysgrifennu yn yr iaith eleni. Rydym hefyd yn mwynhau amryw o wersi eraill fel Cymraeg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Dylunio a Thechnoleg, i enwi ond rhai!

 

Ein thema yr hanner tymor hwn yw 'Yr Oes Fictoria', a byddwn yn dysgu ac ymchwilio am fywyd plant, ysgolion, tai, dyfeisiau a theganau o'r oes. 

 

Pwysig!

  • Mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Iau ac ar ddydd Gwener. Mae’n bwysig fod gennych chi’r wisg addas. 
  • Bydd ein gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Iau a rhaid ei ddychwelyd i’r ysgol erbyn y dyddiad penodedig. 
  • Bydd ein prawf sillafu / tablau yn digwydd bob dydd Llun. 
  • Mae potel ddŵr gan bawb yn y dosbarth er mwyn sicrhau ein bod yn yfed digon i gadw’n iach. Does dim llaeth a ffrwyth ar gael i’r Adran Iau, ond mae croeso i chi ddod â darn o ffrwyth eich hunan i fwyta amser egwyl y bore.   

 

Diolch,

Mr Davies

 

Dilynwch ni ar ein tudalen Trydar!

@MrSRDavies1

 

 

Welcome!

 

Mr Davies is our teacher this year. We are also lucky to have Miss Broderick's help in the classroom every Monday morning. Miss Williams will be in with us every Monday Afternoon. There are 30 lively, hard working pupils in our class.

 

We will be receiving English lessons for the first time this year as we are now a part of the Junior Department. We look forward to discussing, reading and writing in this language. We enjoy our other various subjects such as Welsh, Maths, Science, Design and Technology, to name but a few!

 

Our theme for this half term is 'The Fictorian Era'. We are looking forward to learning about school and children'r lives during the theme, along with learning about houses, toys and gadgets from that era.

 

Important!

  • Our PE lessons are on a Thursday and Friday. Remember to bring your kit and appropriate footwear. 
  • We receive our homework on a Thursday and it’s important that we return it by the date that is stated.  
  • On Mondays we have our spelling / times-tables test.
  • Everyone in the class has a water bottle of water to ensure that we drink plenty of water during the day.  Fruit and milk is not available in the Junior Department, but we encourage you to bring a piece of fruit to school daily to eat during morning play on the yard.

 

Thank-you,

Mr Davies

 

Follow us on our Twitter page!

@MrSRDavies1

Trosolwg Hydref 19/20

Top