Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Mae’r ysgol yn gyffrous iawn i gyhoeddi ein bod wedi cofrestru efo cwmni Your School Lottery er mwyn rhedeg loteri fydd yn codi arian tuag at yr ysgol.  Pris tocyn wythnosol yw £1 a gellir prynu o’r wefan hon https://www.yourschoollottery.co.uk/lottery/school/ysgol-gymraeg-bro-morgannwg

 

Mae’n ffordd ardderchog i ddod â Rhieni, Gwarchodwyr, Athrawon a’r gymuned ehangach at ei gilydd, mewn partneriaeth â’r ysgol, tra ar yr un pryd rhoi rhywbeth yn ôl.  Rydym yn gobeithio codi arian fydd yn gallu cefnogi a chyfoethogi addysg ein disgyblion – bwriadwn ddarparu adnoddau ychwanegol i’r disgyblion, gwella amgylchedd yr ysgol yn ogystal â chefnogi’r amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol sydd eisoes yn llewyrchus yn yr ysgol.


Bydd un enillydd yn derbyn gwobr gwerth 30% o’r tocynnau a werthir (hynny yw os oes 100 tocyn yn cael eu gwerthu bydd y wobr yn £30).  Mae hefyd cyfle ychwanegol i ennill £25000 yn wythnosol.  Gwerthfawrogwn eich cefnogaeth a dymunwn bob lwc i chi.

 

The school is excited to announce that we have registered with Your School Lottery to run a lottery which will raise funds for the school.  Weekly tickets cost £1 and can be purchased at the following website https://www.yourschoollottery.co.uk/lottery/school/ysgol-gymraeg-bro-morgannwg

 

It's a fantastic way to bring Parents, Carers, Teachers and the wider community together, in partnership with our school, and at the same time give something back. We hope to raise funds that can support and enrich the education of our children - we aim to provide extra resources for the children, improve the school environment and support the extra curricular activities at the school.


One winner will receive a prize worth 30% of ticket sales (ie if 100 tickets are sold the prize will be £30).  There is also an additional opportunity to win a £25000 weekly prize.  Your support is greatly appreciated and we wish you good luck!

Top