Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Croeso i Ddosbarth Clychau'r Gog

 

 

 

Croeso i dudalen Dosbarth Clychau'r Gog! Mr Elis sy'n ein dysgu ni eleni gyda help Miss Gibbon a Miss Williams. Mae 26 o blant hapus a gweithgar yn ein dosbarth ni. Ein thema ar gyfer y tymor yw ‘Ein Milltir Sgwâr’.

 

Gwybodaeth Ddefnyddiol 

 

DARLLEN

Mae'r bagiau glas darllen yn cael eu dosbarthu a'u dychwelyd yn ddyddiol ar wahân i Ddydd Iau. Bydd llyfr darllen yn y bag bob dydd er mwyn i'r plant fedru ymarfer yn y cartref. Bydd y llyfr yn cael ei newid bob Dydd Gwener. Cofiwch nodi eich sylwadau yn y cofnod darllen os gwelwch yn dda.

 

TASG CARTREF

Bydd plant Clychau'r Gog yn derbyn tasg cartref a set o lythrennau neu eiriau i ymarfer eu darllen / sillafu yn wythnosol. Fe fydd y dasg, y 'Llyfr Gwaith Cartref' a'r 'Llyfr Llythrennedd' yn eu bagiau darllen ar Ddydd Gwener, i'w cwblhau a'u dychwelyd erbyn y Dydd Llun canlynol.

 

BYRBRYD

Byddwn yn darparu llaeth a ffrwyth yn ddyddiol. (20c y dydd - talu ar ParentPay)

 

POTEL DDŴR

Os gwelwch yn dda, darparwch botel ddŵr i'ch plentyn gyda'u henw nhw'n glir arno fe er mwyn iddynt gael digon i'w yfed drwy'r dydd.

 

YMARFER CORFF

Bydd gwersi Ymarfer Corff yn cael eu cynnal ar Ddydd Mawrth a Iau. Byddwn hefyd yn manteisio ar bob cyfle i weithio yn yr awyr agored pan fydd y tywydd yn sych! Sicrhewch bod gan eich plentyn grys-t llys, drowsus byr / leggings tywyll a phâr o esgidiau rhedeg yn yr ysgol. Cofiwch labelu pob dilledyn!

 

TRYDAR

@mrselis2

 

****************************************************************************************

 

Welcome to our page! Mr Elis is our teacher this year with the help of Miss Gibbon and Miss Williams. There are 26 happy and hardworking members of our class. Our theme this term is 'Ein Milltir Sgwâr' (our Square Mile).

 

Useful Information

READING

Blue book bags are distributed and returned daily except for a Thursday. There will be a reading book in the bag every day in order for pupils to practise at home. Books are changed every Friday. Please note your comments in your child's reading record.

 

HOME TASK

The pupils will be given a piece of homework and a set of letters or words to practise reading and spelling on a weekly basis. There will be a task, 'Homework Book' and 'Literacy Book' in the bag every Friday, to be completed and returned by the following Monday.

 

SNACK

We enjoy drinking milk and eating fruit together daily. (20p a day - Please pay via ParentPay)

 

WATER BOTTLE

Please provide a water bottle for you child that is clearly labelled so that they can drink plenty of water throughout the day. 

 

PHYSICAL EDUCATION

Our PE lessons will be every Tuesday and Thursday. We also take advantage of any dry weather for extra lessons outside! Please ensure that your child has a house t-shirt,  dark shorts / leggings and trainers in school. Please label every piece of sports kit and uniform!

 

TWITTER

@mrselis2

 

 

Gwefannau Defnyddiol / Useful Websites

http://www.purplemash.com/bromorgannwg

https://hwb.gov.wales/

 

 

 

Diolch!

Many thanks!

 

 

Trosolwg y Tymor / Term Overview

Top